Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS

Regulamin serwisu ElewacjeMarzen.pl

Niniejszy regulamin określa zasady procesu współpracy Klienta z serwisem elewacjemarzen.pl

Poniżej znajdują się informacje skierowane zarówno do Klientów, będących osobami fizycznymi oraz osobami prawnymi, jak również dla przedsiębiorców z prawami

konsumenta, którym od 1 stycznia 2021 r. przysługują dodatkowe uprawnienia w zakresie umów związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością

gospodarczą, z których treści wynika, że nie posiadają one dla nich charakteru zawodowego.

 

§1 Informacje Ogólne

1. Serwis elewacjemarzen.pl jest prowadzony przez dwa podmioty współpracujące ze sobą biznesowo, tj. Elewacje Marzeń Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku przy ul. Brukowej 28 lok. 6, 15-889 Białystok, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000861011 o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS , Wojciecha Wojciechowskiego , prowadzącego przedsiębiorstwo Wojciech Wojciechowski WW Project z siedzibą w Zarębach Kościelnych przy ul. Farnej 18A, 07-323 Zaręby Kościelne oraz Michała Jasiewicza prowadzącego przedsiębiorstwo HOBO Michał Jasiewicz z siedzibą w Białymstoku przy ul. Brukowej 28 lok. 6, 15-889 Białystok.

2. Niniejszy regulamin określa zasady procesu współpracy Klienta z serwisem elewacjemarzen.pl w szczególności składanie zamówienia, korekty oraz postępowanie reklamacyjne.

3. Słownik definicji

3.1. „Usługodawca”, „Sprzedający” – Elewacje Marzeń Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku przy ul. Brukowej 28 lok. 6, 15-889 Białystok, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000861011 o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS oraz Wojciech Wojciechowski WW Project z siedzibą w Zarębach Kościelnych przy ul. Farnej 18A, 07-323 Zaręby Kościelne oraz Michała Jasiewicza prowadzącego przedsiębiorstwo HOBO Michał Jasiewicz z siedzibą w Białymstoku przy ul. Brukowej 28 lok. 6, 15-889 Białystok.

3.2. „Klient” – osoba składająca zamówienie projektu elewacji w serwisie elewacjemarzen.pl. Klientem może być osoba fizyczna, osoba prawna jak również jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przysługuje zdolność prawna.

3.3. „Konsument” – osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3.4. „Przedsiębiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przysługuje zdolność prawna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

3.5. „Przedsiębiorca z prawami konsumenta” – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, zaś z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego.

3.6. „Projektant” – osoba, przygotowująca Projekt na zlecenie Usługodawcy.

3.7. „Projekt (projekt elewacji)” – indywidualnie opracowany przez pracowników serwisu elewacjemarzen.pl projekt elewacji, zgodnie z wytycznymi Klienta, jego preferencjami oraz udostępnionymi przez niego informacjami. Zakres projektu uzależniony jest od wybranej przez Klienta oferty. Projekt Elewacji zamawiany przez Klienta dotyczy budynku o takich parametrach, takiej kubaturze, takim układzie otworów okiennych (oraz pozostałych), takim układzie kąta nachylenia dachu, jakie zostaną nam dostarczone i opisane przed rozpoczęciem prac projektowych. Wszelkie zmiany kubatury budynku, układu okien, kąta nachylenia dachu, różnic w terenie, inaczej – wszystkie odstępstwa techniczne dotyczące samej bryły budynku są odstępstwami określającymi już nową bryłę budynku. W przypadku gdy Klient, niezgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, prosi o zmianę modelu jego inwestycji w wyżej wymienionych obszarach musi liczyć się z tym, że każda tego typu zmiana wiąże się ze wstrzymaniem dalszych prac projektowych, rekalkulacją wyceny. Do prac powracamy dopiero w momencie zaksięgowania kwoty na naszym rachunku bankowym za wycenione zmiany kształtu bryły i terenu.

3.8. „Projekt po poprawkach” – indywidualnie opracowany przez pracowników serwisu elewacjemarzen.pl projekt elewacji, zgodnie z wytycznymi Klienta wskazanymi w Briefie oraz w trakcie Wstępnego Wywiadu , jego preferencjami, udostępnionymi przez niego informacjami po naniesionych na Projekt korektach. 

3.9. „Dodatki do projektu” – dodatkowo odpłatne usługi do Projektu, takie jak zaprojektowanie tarasu, tarasu z pergolą, oświetlenia czy ogrodzenia. Każdy z dodatków został precyzyjnie opisany w poniższych podpunktach.

3.9.1. „Taras” – wizualizacja poglądowa tarasu, bez podawania wymiarów, mająca na celu wskazanie orientacyjnego kształtu tarasu oraz materiału, z którego można go wykonać w celu dopasowania go do elewacji. Jeśli Taras jest integralnym elementem projektu architektonicznego budynku to wymaga ona również wymodelowania. Wymodelowanie i przedstawienie na wizualizacjach elementu małej architektury wprojektowanego w bryłę, wiąże się z opłaceniem go w ramach zamówienia.

 

3.9.2. “ Pergola” – element małej architektury, który składa się z dwóch rzędów słupów podporowych, bez zadaszenia lub z użyciem ruchomego zadaszenia wykonanego z tkaniny lub lameli, bez podawania wymiarów oraz rysunków konstrukcyjnych, mająca na celu wskazanie orientacyjnego kształtu pergoli oraz materiału, z którego można ją wykonać w celu dopasowania jej do elewacji. Jeśli Pergola jest integralnym elementem projektu architektonicznego budynku to wymaga ona również wymodelowania. Wymodelowanie i przedstawienie na wizualizacjach elementu małej architektury zaprojektowanego w bryle wiąże się z opłaceniem go w ramach zamówienia.

3.9.3. “ Oświetlenie” – wizualizacja poglądowa oświetlenia elewacji,sposób na stworzenie efektu wizualnego, który podkreśla architekturę budynku bez podawania wymiarów oraz rysunków technicznych.

3.9.4. “ Ogrodzenie” – wizualizacja poglądowa ogrodzenia, usługa dzięki której możemy dobrać i przemyśleć dokładnie planowane ogrodzenie w stosunku do oczekiwań klienta, bez podawania wymiarów oraz rysunków technicznych. 

3.9.5. “ Podjazd – chodniki” – wizualizacja poglądowa podjazdu – chodników ogranicza się do wyznaczenia powierzchni, na jakiej będzie rozsypane kruszywo czy ułożone płyty, bez podawania wymiarów oraz rysunków technicznych.

3.9.6. “ Aranżacja wejścia z zadaszeniem” – wizualizacja poglądowa aranżacji wejścia, służy budowaniu kompozycji elewacji frontowej, bez podawania wymiarów oraz rysunków technicznych.

3.9.7 “ Wykonanie kosztorysu (1 etap)” – jest kalkulacją ceny na wykonanie danego zakresu robót i wycenę materiałów użytych w projekcie. Kosztorys dotyczy 1 etapu projektu. Klient przy dokonaniu zamówienia podejmuje decyzję na którym etapie ( pierwsze koncepcje, pełny projekt, 1 poprawki, 2 poprawki, 3 poprawki) wykonujemy kosztorys.Ceny są cenami szacunkowymi mogą ulec zmianie. 

3.9.7  “ Wykonanie kosztorysu (3 etapy)” – jest kalkulacją ceny na wykonanie danego zakresu robót i wycenę materiałów użytych w projekcie. Kosztorys dotyczy 3 etapów projektu (pierwsze koncepcje, pełny projekt, ostatnie poprawki). Ceny są cenami szacunkowymi mogą ulec zmianie.

3.9.8 “ Zmiany w wykazie materiałów (po zamknięciu projektu)” – Usługodawca wykonuje takie poprawki w wykazie materiałów za dodatkową opłatą uiszczoną przez klienta zgodnie z cennikiem firmy.  

3.9.9 “ Zmiana gabarytów budynku (w trakcie prac projektowych)” – Zmiany istotne takie jak zmiana wielkości i ilości okien, gabarytów budynku wymagają sporządzenia projektu zamiennego co wiąże się z dodatkowymi opłatami. 

3.9.10 “ Inne dodatki nie wymienione powyżej” – Usługodawca wykonuje takie dodatki jak  basen, palenisko, sauna, strefa relaksu itp w indywidualnej wycenie po przedstawieniu dokładnych oczekiwań klienta.  

3.10. „Regulamin” – regulamin serwisu elewacjemarzen.pl

4. Złożenie zamówienia na projekt oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Dane kontaktowe Usługodawcy

5.1. adres pocztowy: ul. Częstochowska 18/U4. 6, 15-459 Białystok

5.2. adres e-mail: [email protected]

5.3. tel.: +48 85-733-93-62 oraz +48 518-457-860

5.4. Kontakt telefoniczny na podany powyżej numer telefony dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16.

 

§2 Składanie zamówienia

1. Celem złożenia zamówienia Klient za pomocą formularza dostępnego w serwisie elewacjemarzen.pl, wiadomości mailowej ewentualnie telefonicznie kontaktuje się z Usługodawcą. Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej www.elewacjemarzen.pl oraz w §1 pkt 5 niniejszego Regulaminu.

2. Zamówienia telefoniczne można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

3. W odpowiedzi zwrotnej Usługodawca poinformuje Klienta o konieczności przesłania na adres mailowy w zależności od wybranej opcji, informacji takich jak:

3.1. kilku zdjęć dookoła budynku, wykonanych narożnikowo, w sposób przedstawiający dom w całości, które umożliwią Usługodawcy wybór najodpowiedniejszych do wykonania Projektu/dokumentacji projektowanej budynku, tj. rysunków z projektu budowlanego w formacie .pdf lub .dwg,

3.2. pełnego briefu, czyli preferowanych wizji, kolorystyki, materiałów, zakresu prac budowlanych a także terminu rozpoczęcia prac budowlanych,

3.3. informacji dotyczącej kolorystyki, materiałów, które nie odpowiadają preferencjom Klienta,

3.4. kilku przykładowych inspiracji z Internetu,

3.5. danych do wystawienia faktury proforma: imię, nazwisko, nazwa, adres, NIP, numer telefonu kontaktowego,

3.6. wskazanie wszystkich elementów wchodzących w skład zamówienia, wyszczególnienie dodatków, które również mają zostać uwzględnione w Projekcie.

4. Wielkość wiadomości mailowej nie może przekraczać 25 mb.

5. Przesłane zdjęcia muszą zostać wykonane w wysokiej rozdzielczości oraz nie mogą być rozmazane.

6. Celem usprawnienia procesu przesyłania informacji zdjęcia mogą zostać przesłane za pomocą serwisów internetowych, np. www.wetransfer.com, który wygeneruje link, z którego Usługodawca pobierze bezpośrednio zdjęcia.

7. W każdej sytuacji po przesłaniu informacji Usługodawca skontaktuje się z Klientem telefonicznie bądź w odpowiedzi zwrotnej mailowo, w której potwierdzi otrzymanie informacji od Klienta oraz prześle na podany adres mailowy fakturę proforma, którą należy opłacić w terminie 7 dni roboczych od jej otrzymania.

8. Po upływie terminu do opłacenia faktury proforma podana wycena Projektu przestaje być wiążąca.

9. Zamówienie jest przyjęte do realizacji po zaksięgowaniu faktury proforma.

§3 Proces realizacji zamówienia

1. Proces realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym Usługodawcy całkowitej kwoty należności z faktury proforma.

2. W terminie 3 dni roboczych od zaksięgowania całkowitej kwoty należności Usługodawca na podany przez Klienta adres mailowy przesyła potwierdzenie zaksięgowania wpłaty oraz wskazuje termin, w którym zostaną rozpoczęte prace projektowe.

3. Projekt menadżer, przed rozpoczęciem prac projektowych, skontaktuje się z Klientem celem ustalenia wszystkich szczegółów dotyczących kierunku projektowania: „Wstępny wywiad”.

4. Od wyznaczonego w trakcie Wstępnego wywiadu terminu rozpoczęcia prac, Projekt menadżer prześle w ciągu 7 dni roboczych pierwsze dwie koncepcje projektowe.

5. Dwie koncepcje wykonane są na jednym zdjęciu poglądowym bądź wizualizacji. Jedna koncepcja przygotowana jest w oparciu o przesłane przez Klienta wytyczne, druga w oparciu o doświadczenie i inwencję twórczą Projektanta.

6. W oparciu o odpowiedź zwrotną od klienta Usługodawca przygotowuje pełny projekt elewacji na wszystkich wybranych zdjęciach/ na kilku renderach, prezentujących cały budynek w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania drogą mailową potwierdzenia wybrania przez Klienta koncepcji projektowej.

7. Klient od momentu otrzymania Projektu ma możliwość skorzystania z maksymalnie 3 korekt Projektu.

8. Na etapie pierwszych korekt, poza zmianami wskazanymi przez Klienta w projekcie elewacji, Projektant przygotowuje również zestaw Dodatków dopasowanych do zaakceptowanego projektu elewacji. Warunkiem przygotowania zestawu Dodatków jest złożenie zamówienia na Dodatki przez Klienta.

9. Korekta może dotyczyć zmiany różnych opcji kolorystycznych, zmiany materiałów czy układu poszczególnych elementów na elewacji. Korektą/poprawką nie jest całkowita zmiana układu dekoracji oraz zestawu materiałów elewacyjnych. Zmiany ponad 50% elementów zaprojektowanych nie są traktowane jako Korekty, a jako wykonanie nowej Koncepcji, co wiąże się z dodatkową dopłatą ustalaną indywidualnie.

10. Klient, w celu zachowania ciągłości projektowej  jest zobowiązany do udzielenia informacji o przesłanym etapie projektu w przeciągu 7 dni roboczych. W przypadku braku informacji od klienta w danym terminie, projekt automatycznie przesuwa się w harmonogramie, o czym klient jest informowany drogą mailową, a nowe terminy wykonania poszczególnych etapów projektu i czasu potrzebnego na ich wykonanie określa osoba prowadząca projekt czyli Projekt menadżer. Nowy termin wykonania kolejnego etapu projektu może być wyznaczony nawet do 1 miesiąca oczekiwania.  

11. Każda czwarta i kolejna korekta oraz wcześniej niezamówione Dodatki będą wymagały zapłaty, zgodnie z przesłaną przez Usługodawcę fakturą proforma.

12. W przypadku braku płatności za korektę bądź wcześniej niezamówione Dodatki, Usługodawca przesyła Projekt przy uwzględnieniu dotychczas uwzględnionych korekt.

13. Korekta musi być przesłana w jednej wiadomości mailowej na adres mailowy Usługodawcy, w której wyszczególniony zostanie zakres zmian Projektu. Kolejna wiadomość od Klienta z poprawkami, będzie uważana za kolejną Korektę.

14. Poprawki przesyłane są do Klienta w terminie 7 dni roboczych od ich otrzymania. Po zaakceptowaniu 2 poprawek Usługodawca przesyła wraz z 3 poprawkami końcową specyfikację tynków oraz wszystkich materiałów elewacyjnych użytych w trakcie projektowania z dokładnym wskazaniem producenta oraz oznaczenia danego materiału elewacyjnego. Po zakończeniu projektu nie wracamy do niewykorzystanych poprawek w projekcie.

15. Usługodawca zastrzega, że specyfikacja zamówionych Dodatków jest orientacyjna, mająca na celu nakreślenie sposobu wykonania poszczególnych Dodatków.

16. Projekt i jego wizualizacje są jedynie zdjęciami poglądowymi i ideowymi.

17. Usługodawca zastrzega, że podane przez niego materiały są jedynie propozycjami możliwości ich użycia.

18. Usługodawca zastrzega, że nie wykonuje dokumentacji technicznych, pomiarów, nie rozrysowuje detali.

19. Przesłanie uwag do przygotowanych we wcześniejszym etapie wizualizacji jest jednoznaczne z akceptacją tego etapu i chęcią kontynuowania prac projektowych zgodnie z Procesem opisanym na stronie internetowej.

20. Brak odpowiedzi Klienta na przesłany etap projektowy w ciągu 7 dni roboczych skutkuje wysłaniem do Klienta drogą mailową informacji o przekroczeniu terminu. W przypadku przekroczenia terminu 7 dni Projektant/Projekt Menadżer ma prawo wyznaczyć nowy termin przesłania aktualizacji projektu, który może wynosić nawet do 30 dni.

21. W przypadku braku reakcji w ciągu 14 dni kalendarzowych, na wiadomość opisaną w pkt.20) Klient otrzymuje drogą mailową ostrzeżenie narzucające mu przesłanie uwag do projektu w ciągu następnych 7 dni kalendarzowych. Nieprzesłanie uwag w przedstawionym wyżej terminie jest jednoznaczne z zakończeniem prac projektowych i Elewacje Marzeń od tego dnia nie kontynuuje już prac prac projektem elewacji Klienta.

22. Klient ma prawo powrócić później do niedokończonego projektu, jednak wznowienie prac nad przedwcześnie zamkniętym (z winy Klienta) projektem wiąże się z uiszczeniem opłaty oraz indywidualnie ustalonym harmonogramem dalszych prac projektowych.

23. W sytuacji gdy Klient raz już przekroczył określony w Harmonogramie termin 7 dni roboczych na odpowiedź, następnie kontynuował pracę nad Projektem i po otrzymaniu któregoś z kolejnych etapów Projektu ponownie nie udzielił odpowiedzi w ciągu 7 dni roboczych, otrzymuje drogą mailową ostatnie ostrzeżenie narzucające mu obowiązek przesłania uwag w ciągu 3 dni. W przypadku nieodesłania uwag prace nad Projektem są wstrzymywane, a wznowienie ich wiąże się z uiszczeniem opłaty ustalanej indywidualnie w zależności od etapu i skali projektu.

 

§4 Ceny i zapłata

1. Podane na stronie internetowej ceny są cenami przykładowymi i orientacyjnymi, wyrażonymi w polskich złotych. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w

wysokości 23%.

2. Różnica w cenie Projektu a tym podanym na stronie internetowej może wynikać między innymi z konieczności usunięcia przeszkody ze zdjęcia, zasłaniającej budynek.

3. Wiążąca dla Stron cena Projektu to cena wynikająca z przesłanej faktury proforma.

4. Płatności należy dokonać przelewem na konto Usługodawcy na numer wskazany na fakturze proforma.

5. W razie nieuiszczenia płatności w terminie wskazanym na fakturze, Usługodawca nie przyjmie do realizacji Projektu i nie prześle dwóch koncepcji Projektu.

6. W razie nieuiszczenia płatności w terminie wskazanym na fakturze, cena Projektu przestaje być wiążąca dla Stron.

7. Realizacja Projektu nastąpi w momencie zaksięgowania należności na rachunku bankowych Usługodawcy.

8. Do każdego zamówienia dołączana jest faktura VAT.

9. Usługodawca nie odpowiada za prawidłowość danych przekazanych do wpisania na fakturze.

10. Klient, który wyraźnie wskazał, że żąda otrzymania faktury VAT akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej.

11. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z jej otrzymania w formie papierowej.

12. Faktura wystawiona w formie elektronicznej jest dostarczana Klientowi na podany przez niego przy składaniu zamówienia adres email. Dostarczenie faktury na inny niż podany przy składaniu zamówienia adres email wymaga powiadomienia Usługodawcy w tym zakresie w formie wiadomości email.

 

§5 Rękojmia

1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Projekt ma wadę fizyczną lub prawną.

2. Klient może złożyć reklamację drogą listowną na adres siedziby Sprzedającego oraz drogą elektroniczną na adres email Sprzedającego.

3. W reklamacji powinny się znaleźć następujące informacje:

3.1. Imię i nazwisko Klienta,

3.2. Adres korespondencyjny,

3.3. Adres mailowy,

3.4. Numer telefonu kontaktowego,

3.5. Datę nabycia Projektu,

3.6. Dowód zakupu Projektu,

3.7. Informację w zakresie rodzaju wady,

3.8. Informację w zakresie daty pojawienia się wady,

3.9. Żądanie Klienta.

4. Sprzedający w terminie 14 dni od złożenia reklamacji poinformuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia.

5. Klient zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji na podany w reklamacji adres mailowy.

6. Wszelkie spory, które powstały między Sprzedającym a Klientem zostają poddane pod właściwość Sądu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

 

§6 Zwroty

1. Zwroty dokonywane są po jednoznacznym oświadczeniu Klienta w tym zakresie złożonym w formie wiadomości email na adres email [email protected].

2. Klient może ubiegać się zwrot 95% wartości zamówienia jeśli zgłosi rezygnację z usługi projektowej najpóźniej w trakcie Wstępnego Wywiadu prowadzonego z Projekt Menadżerkę, niemniej nie później niż 1 miesiąc od przeprowadzenia wywiadu prowadzonego z Projekt menadżerką. W przypadku dłuższego okresu klientowi przysługuje zwrot maksymalnie 50% wartości zamówienia. 

3. Po przygotowaniu Pierwszych koncepcji klient może się ubiegać jedynie o zwrot maksymalnie 50% wartości zamówienia.

4. Po przesłaniu uwag do przerobienia Pierwszych koncepcji, oraz po otrzymaniu poprawionych Pierwszych Koncepcji w formie Pełnego projektu Klientowi nie przysługuje zwrot za zamówioną usługę.

5. Klient, by ubiegać się o Zwrot po otrzymaniu Pierwszych Koncepcji musi złożyć pisemne oświadczenie poświadczające rażące niezastosowanie się do wszelkich ustaleń z Wstępnego Wywiadu oraz do wszelkich informacji dostarczonych do Projekt Menadżera z całego dotychczasowego procesu realizacji zamówienia. Oświadczenie może być wysłane na adres siedziby spółki lub na adres e-mail: [email protected]

6. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu Pierwszych Koncepcji, Klient nie otrzymuje wykazu materiałów do projektu. Wykaz materiałów jest wykonywany co najmniej na etapie Pełnego Projektu.

 

§7 Odstąpienie od umowy

1. Wszystkie dostępne w serwisie Projekty mają charakter indywidualny oraz sporządzane są na podstawie zindywidualizowanych wymogów i życzeń Klienta. Poniższe postanowienia Regulaminu mają charakter informacyjny.

2. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsument oraz Przedsiębiorca z prawami konsumenta, który zawarł umowę na  odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa może w terminie 14 dni odstąpić od niej.

3. Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

3.1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadania przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

3.1.1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

3.1.2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

4. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

4.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

4.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

4.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4.5.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

4.7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

4.8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

4.9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4.10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

4.11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

4.12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

4.13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5. Postanowienia niniejszego paragrafu Regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§8 Prawa autorskie

1. Projekty przygotowane w serwisie elewacjemarzen.pl są objęte prawami autorskimi.

2. Zawarcie z Usługodawcą umowy jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na wykorzystanie przez Usługodawcę przekazanych przez niego zdjęć do celów reklamy, handlowych lub prezentacji na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

3. Usługodawca zastrzega prawa autorskie i zakazuje wykorzystania Projektów przez Klientów do celów reklamy, handlowych lub prezentacji na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych bez jego zgody.

§9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowania mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

2. Usługodawca informuje, że zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

3. Usługodawca informuje, że nie prowadzi usług doradztwa. Wszelkie informacje przekazywane przez Projektantów nie są poradami w rozumieniu definicji Słownika Języka Polskiego.

4. Postanowienia w zakresie przetwarzania danych osobowych udostępnione są w oddzielnej zakładce na stronie internetowej elewacjemarzen.pl

5. Regulamin obowiązuje od dnia 08/03/2024 r.

 

Chcesz żebyśmy zaprojektowali Twoją elewację?