Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS

Polityka prywatności


Polityka prywatności


Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie internetowym pod adresem elektronicznym https://www.elewacjemarzen.pl/ (i podstrony), zwanym dalej „Serwisem”, prowadzonym dla Spółki Elewacje Marzeń Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (zwanej dalej: Elewacje Marzeń Sp. z o.o.).


Elewacje Marzeń Sp. z o.o. przywiązuje wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających nasz serwis.


Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Elewacje Marzeń Sp. z o.o. nie zabiega o identyfikację użytkowników strony internetowej.


Klauzula informacyjna

Elewacje Marzeń Sp. z o.o. jako administrator Państwa danych osobowych, mając na względzie przepisy z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO, Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), przedstawia informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Michał Jasiewicz prowadzący przedsiębiorstwo Elewacje Marzeń Sp. z o.o.. Siedziba Administratora mieści się przy ul. Brukowej 28 lok. 6, 15-889 Białystok. Z Administratorem można kontaktować się przez adres mailowy: [email protected], oraz listownie na adres siedziby. Z uwagi na bliską współpracę biznesową obu podmiotów, na zasadach współadministrowania danymi Administratorem Pani/Pana danych osobowych może być również Michał Jasiewicz prowadzący przedsiębiorstwo HOBO Michał Jasiewicz z siedzibą w Białymstoku.

 2. W zależności od formy kontaktu z Elewacje Marzeń Sp. z o.o. oraz świadczonej usługi mogą być Państwo poproszeni o podanie mniejszego lub większego zakresu informacji niezbędnych do realizacji usług oferowanych przez Elewacje Marzeń Sp. z o.o., tj: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu lub inne niezbędne w celu świadczenia usługi (np. numer klienta).

 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu dostarczenia informacji dotyczących usług oferowanych przez Elewacje Marzeń Sp. z o.o., obsługi kontaktów z klientami, administrowania stroną internetową, zawarcia i realizacji umów a także dokonywania rozliczeń w związku ze świadczonymi usługami, zgodnie ze standardami oraz realizowania obowiązków administratora wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 4. W zależności od przypadku, podstawą przetwarzania danych osobowych może być:

 • zgoda w odniesieniu do realizacji kontaktów, pozostawania w bazie klientów, wysyłki informacji handlowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów), która może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych w czasie obowiązywania zgody);

 • umowa dotycząca świadczenia usług na rzecz klientów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);

 • obowiązek prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);

 • prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą). Powołujemy się na uzasadniony interes Spółki Elewacje Marzeń Sp. z o.o. podczas analizy, rozwoju, usprawniania i optymalizacji strony internetowej, produktów i usług (przede wszystkim w celu zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej, sieci i systemów).

Ponadto Elewacje Marzeń Sp. z o.o. w ramach prowadzonej działalności może występować jako Podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu administratorów, na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również jako współadministrator danych na mocy zawartych umów o współadministrowanie danymi osobowymi.

 1. Do danych osobowych zbieranych przez Elewacje Marzeń Sp. z o.o. mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy oraz uprawnione i upoważnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu oraz podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych w drodze zawartych umów powierzenia przetwarzania danych na mocy art. 28 RODO (np. podmiotom świadczącym usługi księgowe czy prawne). Dane osobowe mogą być udostępniane m.in. organom państwa na mocy przepisów prawa, lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków. Z uwagi na współpracę biznesową podmiotów, administratorem dostęp do danych mogą mieć również pracownicy i współpracownicy Przedsiębiorstwa HOBO Michał Jasiewicz z siedzibą w Białymstoku.

 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały one zebrane i są przetwarzane (m.in. przez okres przechowywania dokumentacji dotyczącej umów, czy dokumentacji księgowej wynikający z przepisów prawa), natomiast dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody – do czasu jej wycofania. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa albo wyrażona przez Państwa zgoda. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 3. Pozostawiając dane osobowe w Serwisie mają Państwo następujące prawa, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach art. 15-22 RODO i nie wyłączają tego przepisy szczególne: prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, prawo uzyskania kopii danych, prawo do sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania (z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego Rzeczpospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej), prawo do przenoszenia danych, prawo wycofania zgody poprzez mailowe poinformowanie Spółki Elewacje Marzeń Sp. z o.o., oraz prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych uniemożliwi realizację usług.

 5. Elewacje Marzeń Sp. z o.o. nie przekazuje danych osobowych poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Państwa dane nie są i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Elewacje Marzeń Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem osób niepowołanych, utratą czy uszkodzeniem.

Elewacje Marzeń Sp. z o.o. stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia rejestracji operacji na danych osobowych oraz identyfikowalności osób dokonujących tych operacji.

Spółka Elewacje Marzeń Sp. z o.o. podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Dostęp do dokumentacji i systemu informatycznego zawierających dane osobowe posiadają tylko upoważnione osoby, w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów przetwarzania.


Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTPS kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)

 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTPS o ile jest możliwa,

 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,

 • czas nadejścia zapytania,

 • pierwszy wiersz żądania HTTPS,

 • kod odpowiedzi HTTPS,

 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,

 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Spółki Elewacje Marzeń Sp. z o.o. nastąpiło przez odnośnik,

 • informacje o przeglądarce użytkownika,

 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Spółki Elewacje Marzeń Sp. z o.o.. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.


Mechanizm Cookies na stronach internetowych Elewacje Marzeń Sp. z o.o.

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach Spółki Elewacje Marzeń Sp. z o.o. nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Ponadto przypominamy, że każdy może blokować lub ograniczać instalowanie plików cookie za pomocą ustawień swojej przeglądarki lub za pomocą jednego z wielu dostępnych (darmowych) narzędzi.


Portale Społecznościowe

Spółka Elewacje Marzeń Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Elewacje Marzeń Sp. z o.o. prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Elewacje Marzeń Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku nie ponosi odpowiedzialności za treści (w tym wiadomości, komentarze, zdjęcia, dane osobowe) publikowane przez Użytkowników na profilach Elewacje Marzeń Sp. z o.o.. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych przez portal Facebook.


Zakres i zmiana polityki prywatności naszego serwisu

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności.
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Jednocześnie informujemy, że zmiany dokonywane w przyszłości będą zgodne z misją i wartościami, jakie reprezentuje Spółka Elewacje Marzeń Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.Wolters Kluwer PolskaClose

Partnerem merytorycznym GO-leasing w interpretacji i poradach podatkowo-rachunkowych jest Wolters Kluwer – wydawca Vademecum Głównego Księgowego.

InformacjaClose

Realizując obowiązek administratora określony w treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), informuję iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest GO LEASING Sp. z o.o., ul. Towarowa 9F lok.49, 10-416 Olsztyn, rerezentowaną przez Prezesa Zarządu.

2. Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, telefon, adres email) przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu.

3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (imię, nazwisko, telefon, adres email) jest udzielona Administratorowi zgoda – art. 6 ust. 1 lit.  a  RODO.

4. Możliwymi odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: firmy leasingowe i kontrahenci współpracujący z GO leasing jak również podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w drodze umów powierzenia.

5. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego, ani też nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6. Ma Pani/Pan prawo do:

• żądania od administratora dostępu do danych osobowych,

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

przenoszenia danych,

cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie Pani/Pana danych osobowych (imię, nazwisko, telefon, adres email) jest dobrowolne, ale niezbędne w celu umożliwienia kontaktu drogą telefoniczną lub/i elektroniczną.

InformacjaClose

Realizując obowiązek Administratora określony w treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, ze zm.), informuję iż:

1.    Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest GO-leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie. Administrator reprezentowany jest przez Prezesa Zarządu Spółki.
2.    Dane kontaktowe Administratora: GO-leasing Sp. z o.o. ul. Towarowa 9F lok. 49, 10-416 Olsztyn, tel. +48 22 765 66 45,  email: [email protected].
3.    Pani/Pana dane osobowe zawarte w przesłanym cv i dokumentach dołączonych przetwarzane są w celu prowadzenia procesu aplikacyjnego do sieci partnerskiej GO-leasing.
4.    Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zawartych w przesłanym cv i dokumentach dołączonych jest udzielona Administratorowi zgoda – art. 6 ust. 1 lit.  a  RODO.
5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych, o którym należy poinformować GO-leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie lub do momentu zakończenia procesu aplikacyjnego.
6.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być partnerzy GO-leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
7.    Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.
8.    Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9.    Ma Pan/Pani prawo do:
– żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,
– usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa,
– przenoszenia danych, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00.
10.  Podanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w przesłanym cv i dokumentach dołączonych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie aplikacyjnym do sieci partnerskiej GO-leasing.

InformacjaClose

Certyfikat chwilowo niedostępny
Chcesz żebyśmy zaprojektowali Twoją elewację?